One K Miami

Sophie Martin, Bourgogne Chardonnay, Burgundy, 2022